Komentari HUZUPP-a na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Sukladno otvorenoj javnoj raspravi Hrvatska udruga žena u pravnoj profesiji izradila je i dostavila Ministarstvu pravosuđa RH svoje komentare na nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (ZIDZPP).

 

Prvi komentar vezan je za prijedlog Ministarstva pravosuđa da se uvede institut sudskog odmora. Mišljenje je HUZUPP-a da uvođenjem instituta sudskog odmora prilikom računanja rokova u razdoblju od 01. kolovoza do 15. kolovoza dolazi do neopravdanih odstupanja u pogledu trajanja rokova. Nadalje, dolazi i do značajne pravne nesigurnosti kada su u pitanju zakoni koji predviđaju podrednu primjenu Zakona o parničnom postupku (ZPP) kada je u pitanju računanje rokova i njihov tijek.

 

Drugi komentar odnosi se na izmjenu čl. 154. o obračunu parničnih troškova. Mišljenje je HUZUPP-a da je odredba nejasna i konfuzna te da nije vidljiv njezin ratio. Predloženi način obračuna troška neosnovano uskraćuje stranci koja je u većem dijelu uspjela u sporu da joj se nadoknadi trošak sukladno njezinom utvrđenom uspjehu u sporu.

 

Vezano za izmjenu čl. 186.d koji regulira postupak mirenja, mišljenje je HUZUPP-a da je prijedlog novog teksta nepotpun i nejasan. Zakonski tekst ne predviđa što se događa u situaciji kada stranke ne postupe po rješenju kojim ih sud upućuje da u roku od osam dana pokrenu postupak mirenja pred sudom. Nejasno je i po kojim se pravilima pokreće i vodi postupak mirenja te kakvo je svojstvo nagodbe sklopljene pred izmiriteljem-sudskim savjetnikom, ako ona nije potpisana od strane suca.

 

Četvrti komentar vezan je za izmjenu čl. 186.g o stranačkom traženju zastoja postupka radi pokušaja mirnog rješenja spora. Propisivanje presumiranog povlačenja tužbe, kao posljedice za slučaj da niti jedna od stranaka u roku od 15 dana ne zatraži nastavak postupka, bit će sigurno destimulirajuća za stranke, osobito tužitelje, da se odluče na postupak mirenja.

 

Peti komentar odnosi se na nove stavke čl. 299. o predlaganju novih činjenica i novih dokaza. Njima se neopravdano uskraćuje pravo strankama tijekom trajanja cijeloga postupka očitovati se o predmetu spora. 

 

Vezano za izmjenu čl. 335., pod naslovom Donošenje, objava, pisana izrada i dostava presude, mišljenje je HUZUPP-a da su novopredložene izmjene odredaba u odnosu na objavu presude te njezinu pisanu izradu i dostavu ostale nejasne i nedorečene. 

 

Sedmi komentar HUZUPP-a odnosi se na izmjenu članka 354., stavka 2., točke 11 o bitnoj povredi odredaba parničnog postupka. Prijedlogom novog zakonskog teksta izostavljeni su oni slučajevi kada presuda nema uopće razloga kao i slučaj kada su razlozi o odlučnim činjenicama nejasni i proturječni.

 

Vezano za izmjenu čl. 382 o redovnoj reviziji, mišljenje je da je ukidanjem redovne revizije kao izvanrednog pravnog lijeka strankama bitno ograničeno pravo da Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao najviša sudska instanca, kontrolira zakonitost sudskih odluka.

 

Deveti komentar vezan je za dopunu ZPP-a novim čl. 495.b, pod naslovom Pravni lijekovi i učinci presude. HUZUPP smatra ovu odredbu osobito otegotnom za manje trgovce i obrtnike, nad kojima će se, prema predloženoj izmjeni, moći provesti ovrha prije pravomoćnosti presude.

 

Detaljnije o predloženim izmjenama i dopunama ZPP-a te o komentarima koje su iznijele članice Odbora za legislativu možete pročitati u priloženom dokumentu (PDF).

Kontakt info

Hrvatska udruga žena u pravnoj profesiji

Postani clan

Postani članica

Dobrodošli ste

Klikni dolje, ispuni pristupnicu i postani članica!

Pridruži se