Projekti

A. Rodne kvote u hrvatskim kompanijama

 

Panel diskusija za vrijeme Osnivačke konferencije Udruge skrenula je pažnju na bitno pitanje kojim se Udruga želi baviti u budućnosti – uvođenje rodnih kvota u nadzorne odbore hrvatskih kompanija kao model za uspostavljanje rodne jednakosti. U tom smislu, Udruga je potaknuta nedavno usvojenim njemačkim zakonom koji propisuje minimalnu zastupljenost žena od 40% u nadzornim odborima njemačkih kompanija koje su listane na burzi. Novi njemački zakon usvojen je kao odgovor Njemačke, ali i ostalih zemalja članica EU, na prijedlog Direktive o poboljšanju spolne ravnoteže među neizvršnim članovima organa uvrštenih društava u kojoj je kao cilj utvrđena donja granica od 40 % za udio podzastupljenog spola na neizvršnim položajima u upravnim odborima odnosno u nadzornim odborima, a za što su određeni sljedeći rokovi za: (i) 2018. godina za uvrštena javna društva (društva s javnopravnom osobom kao većinskim članom, sva društva nad kojima javna tijela mogu izvršavati, izravno ili neizravno, prevladavajući utjecaj na temelju članstva u njima, financijskog sudjelovanja u njima ili na temelju propisa kojima su ta društva uređena), i (ii) 2020. godina za ostala uvrštena društva.Osim raspravljanja o pozitivnim aspektima koje bi ovakav zakon imao u Hrvatskoj, Udruga također najavljuje namjeru otvaranja i vođenja šire javne rasprave o tome treba li Hrvatskoj takav zakon za postizanje cilja iz spomenute Direktive.Tijekom priprema za provođenje javne rasprave mnoge su relevantne lokalne i međunarodne institucije izrazile snažnu potporu inicijativi udruge.
U pripremi za otvaranje javne debate o potrebi implementacije obvezne kvote za zastupljenost žena u nadzornim odborima hrvatskih kompanija, Udruga je poduzela značajne napore kako bi došla do relevantnih i točnih, ispravnih i ažurnih podataka o predmetnoj tematici iz nezavisnih izvora. Tako je angažirala stručnjake za prikupljanje i obradu statističkih podataka o zastupljenosti žena u hrvatskim kompanijama, i to po različitim kriterijima (veličini kompanija, godini i industrijama). Isto tako, Udruga je izradila i svoju vlastitu komparativnu analizu zakonodavnog okvira u zemljama EU. U tom poslu su nam pomogle brojne ambasade zemalja članica EU s kojima smo razgovarali na ovu temu i koje su nam omogućile prijevode zakona njihovih matičnih zemalja te dokumente koji opisuju postupak implementacije i pozitivne učinke takvih zakona u njihovim zemljama.

 

B. Stručna praksa za studentice prava u Hrvatskoj

 

U suradnji sa studentskim udrugama na pravnim fakultetima u Hrvatskoj, Udruga pokreće inicijativi osnaživanja studentskih praksi u matičnim kompanijama i odvjetničkim uredima u Hrvatskoj.

 

C. Suradnja sa međunarodnim srodnim institucijama i udrugama

 

Udruga je pokrenula postupak intenzivnog povezivanja sa međunarodnim srodnim institucijama u EU, SAD-u i svijetu, s kojima namjerava surađivati i razvijati zajedničke projekte kompatibilne ciljevima Udruge, koji su usmjereni afirmaciji pravnica i pravne struke u društvu. Srodne udruge poput naše novoosnovane Udruge postoje i aktivno djeluju u EU i SAD-u već dugi niz godina, te raspolažu sa brojnim odličnim, zanimljivim i poticajnim iskustvima koje namjeravamo podijeliti sa našim članicama i potaknuti međusobnu suradnju na interesantnim projektima.